لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳٫۲۸۹ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۳٫۵۸۵

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  مقالات دانش پژوه در شيعه پژوهي

  شادروان محمد تقی دانش پژوه پدیده ای بود پرکار و شگفت انگیز در عرصه دستنوشت شناسی و تصحیح آثار کهن تازی و پارسی، و بیشترینه کسانی که با نسخه های خطی سر و کاری داشته یا از دور و نزدیک دستی بر آتش احیای متون دارند با نام نکویش آشنا واز نگارشهای سودمند و دانسته های مغتنمِ وی در لا بلای فهرستهایی که یک تنه چند ده هزار کتاب و نسخه را در آنها شناسانده است بهره مند اند. این تازگی ها، آقایان نادر مطلبی کاشانی و سید محمد حسین مرعشی مقاله ها و نوشته های پراکنده آن مرحوم را در پیرامَنِ نسخه شناسی و موضوعات ویژه فنِ وَراقی و فهرستنگاری فراهم آورده و اولین دفترش را به عنوان دومین مجلد از مجموعه «حدیث عشق» به دست داده اند، ان شاء الله تعالی دفترهای دیگر آن نیز به زودی آماده نشر گردد. در اینجا، عنوان و آدرس مقالاتی را که آن مرحوم در قلمرو مطالعات شیعی قلم زده است می آورم. دانسته باشد که سیاهه مزبور کامل نیست، لهذا اگر به نوشتار دیگری از او در این زمینه برخوردم بایستی به اینجا بیفزایم:

  1. تحقيقی درباره تحول مذهبی خواجه نصير: چاپ شده با اخلاق محتشمی طبع دانشگاه تهران.

  2. درباره رساله شرح صدر فيض کاشانی: جلوه 1 : 393 – 409 .

  3. اخوان صفا يا برادران روشن: مهر 8 : 353 و 357 و 605 – 610 و 709 – 714 .

  4. علی بن موفق بغدادی: مهر 8 : 382 – 383 .

  5. نظم ابن الهباريه از حی بن يقظان: دانش 3 : 403 – 415 .

  6. گفتاری از خواجه طوسی به روش باطنيان : مجله دانشکده ادبيات تهران سال 3 ش 4 ص 82 – 88 .

  7. شيخ طوسی و کتاب نهايه: فرهنگ ايران زمين 4: 47 – 121 .

  8. خواجه طوسی و ابن ميمون اسرائيلی: نشريه دانشکده ادبيات تبريز 8 : 258 – 262 .

  9. گفتاری از خواجه طوسی درباره بود و نبود: مجله دانشکده ادبيات تهران 4 : 11 – 24 .

  10. داوری فيض کاشانی ميان پارسا و دانشمند: نشريه دانشکده ادبيات تبريز س 9 . 2 : 1 – 23 .

  11. پيوستگی منطق و رياضی نزد خواجه طوسی: يادنامه خواجه نصير ص 166 – 175 .

  12. مشاعر صدرای شيرازی: راهنمای کتاب 4 : 927 - 931 .

  13. فهرست نگارشهای صدرای شيرازی: يادنامه ملا صدرا ص 107 – 120 .

  14. مجدولی در ذکر عترت نبی: مجله دانشکده ادبيات تهران سال 9 . 4 : 90 – 110 .

  15. نکته هايی درباره آثار ملا صدرا: راهنمای کتاب 5 : 33 – 40 .

  16. نامه ای فارسی از ملا صدرا: راهنمای کتاب 5 : 757 – 765 .

  17. کتاب المقالات والفرق اشعری: راهنمای کتاب 7: 308 – 318 .

  18. ترجمه فارسی منظوم خطبه البيان: مجله دانشکده ادبيات تهران 11 : 385 – 410 .

  19. سه فيلسوف ايرانی: ابن ابی جمهور احسايي/ دشتکي/عبد الرزاق لاهيجی: مهر 10 : 82 – 87 .

  20. دو نامه فارسی از صدرای شيرازی: فرهنگ ايران زمين 13 : 84 – 100 .

  21. تاريخ مشاهير اماميه از رضی الدين محمد قزوينی: مجله دانشکده ادبيات تهران 13 : 151 – 155 .

  22. حدائق الحقائق کيدری: نامه آستان قدس ش 25 : 11 – 18 .

  23. داعی الدعاه تاج الدين شهرستانه: نامه آستان قدس ش 26 و 27 : 71 – 80 و 28 : 61 – 71 .

  24. دو رساله درباره دانشمندان شيعی: نشريه دانشکده ادبيات تبريز 19 : 3 و 4 ص 404 – 320 و 309 – 412 .

  25. معرفی رساله الکشف عن مناهج اصناف الخوارج: نشريه دانشکده ادبيات تبريز ش 76 و 77 س 20 .

  26. گفتگوی شهرستانی و ايلاقی: نامه آستان قدس ش 35 : 97 – 104 .

  27. چهار کتاب ارزنده شيعی: راهنمای کتاب 17 : 706 – 713 .

  28. القواعد و الفوائد شهيد اول: دانشکده ادبيات تهران ج 21 ش 4 .

  29. احيای حکمت: دانشکده ادبيات تهران ج 22 ش 2.

  30. مولف آداب المتعلمين: راهنمای کتاب ش 19 .

  31. منطق از نظر خواجه طوسی: مقالات و بررسيها ش 28 / 29 : 4 – 13 .

  32. اخلاق ناصری: راهنمای کتاب 21 : 387 – 421 .

  33. معارج نهج البلاغه: آينده 5 : 825 – 833 .

  34. نسخه های ديرينه و کهن نهج البلاغه: آينده 6 : 855 – 857 .

  35. شرح القبسات: فلسفه ش 5 : 63 – 68 .

  36. نگارشهای شمسای گيلانی: جاويدان خرد ج 4 ش 2 .

  37. تفسير دروازجکی: نشر دانش ج 2 ش 5 .

  38. يادداشتی درباره تاريخ يعقوبی: نشر دانش ج 4 ش 2 .

  (دو گفتار ذیل نیز در شناخت دانش پژوه و ادوار گونه گون زندگی اش بسی سودمند است):

  39. سر گذشت من: راهنمای کتاب جلد 18 ( 1354 ) 659 – 688 .

  ۴۰. گفتگو با محمد تقی دانش پژوه: راهنمای کتاب جلد ۲۱ ( ۱۳۵۷ ) ۲۴۰ – ۲۸۱ .

  شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲:۳۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت